Soil

Quan trắc – Phân tích môi trường đất, cung cấp những số liệu chính xác nhất về phân tích hiện trạng các chất ô nhiễm trong môi trường đất nhằm góp phần vào giải quyết các vấn đề ô nhiễm đất ở Việt Nam hiện nay.

Tiến hành phân tích tại phòng thí nghiệm theo các QCVN hiện hành.
・QCVN 03-MT:2015/BTNMT Giới hạn kim loại nặng trong đất.
・QCVN 15:2008/BTNMT dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất.
・Đối với phân tích kim loại :
+ TCVN 6649:2000 + SMEWW 3111B:2017
+ TCVN 6649:2000 + SMEWW 3112B:2017
+ TCVN 6649:2000 + SMEWW 3114B:2017
・Đối với phân tích hóa chất bảo vệ thực vật.
+ HC BVTV Clo hữu cơ: USEPA 3540C + EPA 3630C + USEPA 8081B
+ HC BVTV Photpho hữu cơ: USEPA 3540C + EPA 3620C + USEPA 8141B

Đối tượng tiến hành:
Đất ở các cơ sở sản xuất lớn hoặc nhỏ, các khu công nghiệp, đất nông nghiệp bị nhiễm các hóa chất bảo vệ thực vật.v.v..
Phương thức:
・Đánh giá hiện trạng môi trường đất;
・Xác định xu thế, diễn biến, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đất;
・Làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, kiểm soát ô nhiễm, quy hoạch, sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững (kinh tế, xã hội và môi trường);
・Theo các yêu cầu khác của công tác quản lý môi trường quốc gia, khu vực, địa phương.
Các thông số chung quan trắc môi trường đất là:
・Thông số vật lý
・Thông số hóa học
・Thông số sinh học

Đối tượng tiến hành:
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản bao gồm đất để thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản và hành lang an toàn trong hoạt động khoáng sản..
Phương thức:
・Khảo sát sơ bộ diện tích khu vực; lấy mẫu, phân tích mẫu nhằm bổ sung các tài liệu cần thiết;
・Thiết kế hợp lý các phương pháp và trình tự thực hiện quan trắc
・Xác định các thông số có trong mẫu đất khoáng sản
・Công tác lấy và phân tích mẫu phải đảm bảo độ chính xác và tính đại diện.
・Việc lấy và phân tích mẫu phải được kiểm tra, đánh giá độ tin cậy theo các quy định hiện hành.