air

Quan trắc – Phân tích môi trường không khí nhằm mục đích xác định các thay đổi hoặc vấn đề chất lượng môi trường không khí thông qua các thông số theo tiêu chuẩn cho phép hiện hành.
Giúp cảnh báo kịp thời để đề xuất các cảnh báo phù hợp cho quản lý và bảo vệ môi trường.
Giúp các cơ quan quản lý giám sát, xác định trách nhiệm của các Cơ sở sản xuất, Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

Tiến hành phân tích tại phòng thí nghiệm theo các QCVN hiện hành.
Một số quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng:
・QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
・QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
・QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh
・QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
Một số TCVN áp dụng phân tích trong PTN:
・TCVN 6137:2009 (ISO 6768:1998) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng của nitơ điôxit. Phương pháp Griess-Saltzman cải biên
・TCVN 5067:1995 Chất lượng không khí. Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi.
・TCVN 5971:1995 (ISO 6767:1990) Không khí xung quanh. Xác định nồngđộ khối lượng của lưu huỳnh điôxit. Phương pháp Tetrachloromercurat (TCM)/Pararosanilin.
Các chỉ tiêu hạng mục phân tích tại phòng thí nghiệm: SO2, NO2, NOx, CO, O3, Bụi, NH3, H2S….

Đối tượng tiến hành:
Các cơ sở sản xuất lớn hoặc nhỏ, các khách sạn, các bệnh viện, phòng khám, trường học, các nhà hàng không phân biệt quy mô lớn nhỏ, chung cư, tòa nhà, các công trình xây dựng, các khu công nghiệp, khu dân cư, trung tâm thương mại và siêu thị.v.v..
Các thông sô quan trắc: hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, bức xạ mặt trời….
・Các thông số cơ bản được lựa chọn để đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh là:
・Các thông số đo đạc tại hiện trường: hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất, bức xạ mặt trời;
・Các thông số khác: lưu huỳnh đioxit (SO2), nitơ đioxit (NO2), nitơ oxit (NOx), cacbon monoxit (CO), ozon (O3), bụi lơ lửng tổng số (TSP), bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm, chì (Pb);
Mục tiêu của quan trắc môi trường không khí:
・Xác định mức độ ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép hiện hành;
・Xác định ảnh hưởng của các nguồn thải riêng biệt hay nhóm các nguồn thải tới chất lượng môi trường không khí địa phương;
・Cung cấp thông tin giúp cho việc lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và quy hoạch phát triển công nghiệp;
・Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí theo thời gian và không gian;
・Cảnh báo về ô nhiễm môi trường không khí;
・Đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.