môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động nhằm mục đích thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống các bệnh nghề nghiệp.
Đối tượng tiến hành: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh có sử dụng tới người lao động…
Qúa trình thực hiện chế độ quan trắc môi trường lao động tại các đơn vị và thời gian quan trắc được thực hiện theo kế hoạch quan trắc và tùy vào những thông số mà đơn vị được quan trắc yêu cầu.
・Hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập.
・Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
・Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Tiến hành dựa vào: Thông tư 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động”
Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
Các chỉ tiêu quan trắc môi trường lao động gồm:
・Các yếu tố vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt
・Các yếu tố vật lý: ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường, phóng xạ…
・Các yếu tố về bụi: bụi toàn phần, bụi hô hấp, bụi trọng lượng, bụi amiang, bụi silic, bụi bông, bụi chì, bụi hạt…
・Các yếu tố về hơi khí độc: CO2, CO, SO2, NO2, H2S, NH3…..
・Các yếu tố vi sinh: tổng vi khuẩn hiếu khí; tổng số vi nấm; tổng Colifom, E.coli, Klebsiella..spp, Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa; vi khuẩn tan máu trong không khí….
・Thực hiện đánh giá chất lượng phòng sạch cho các phòng thí nghiệm, các xưởng và nhà máy sản xuất….
・Đánh giá và lập hồ sơ vệ sinh lao động cho các đơn vị có nhu cầu theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Sau khi quan trắc và phân tích các yếu tố môi trường trong cơ sở, nhà máy chúng tôi sẽ tiến hành lập báo cáo quan trắc môi trường lao động dựa vào nội dung trong hồ sơ vệ sinh lao động mà cơ sở thực hiện và được trình bày theo thông tư 19/2011/TT-BYT.

Mục đích của báo cáo quan trắc môi trường lao động: nhằm báo cáo tình hình đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động, môi trường lao động và xem xét cam kết của chủ cơ sở với cơ quan chức năng. Từ đó doanh nghiệp có điều chỉnh đảm bảo môi trường lao động cho người lao động.
Qua kết quả QTMTLĐ, cơ quan chức năng có đánh giá tổng quan về môi trường lao động của cơ sở.

Sau khi tiến hành quan trắc môi trường lao động cho các đơn vị thì chúng tôi sẽ đánh giá kết quả đo được sau đó tiến hành đưa ra các giải pháp tư vấn giúp đơn vị được quan trắc khắc phục những yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động. Trên cơ sở đó giúp đơn vị đạt được hiệu quả về môi trường lao động cũng như môi trường người lao động được tốt hơn.