TƯ VẤN THÔNG TIN

Nhằm tiết kiệm thời gian và đáp ứng nhu cầu của KH về các loại giấy phép liên quan lĩnh vực Môi trường. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ từ khi cơ sở chưa đi vào hoạt động.
Chúng tôi sẽ luôn là bạn đồng hành giúp các đơn vị, doanh nghiệp khách hàng trong nỗ lực cải thiện bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đối tượng thực hiện:
・Các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường môi trường thuộc Phụ lục II NĐ 40/2019/NĐ-CP.
Căn cứ pháp lý:
・Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.
・Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 18 – 19).
・Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Nội dung thực hiện:
・Thu thập thông tin liên quan đến dự án (bản vẽ măt bằng tổng thể, giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo đầu tư, thuyết minh dự án)
・Tiến hành quan trắc môi trường môi trường nền khu vực thực hiện dự án
・Tiến hành viết nội dung kế hoạch theo hướng dẫn của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT
・Sau khi xong nội dung, nộp về cơ quan có thẩm quyền
・Tiến hành bảo vệ trước hội đồng thẩm định DTM
・Khắc phục hồ sơ sau thẩm định, tiến hành nộp lại
・Sau khi có quyết định phê duyệt tiến hành bàn giao cho KH.

Đối tượng thực hiện:
・Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô như trong Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP.
Căn cứ pháp lý:
・Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;
・Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 12 – 17);
・Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Nội dung thực hiện:
・Thu thập thông tin liên quan đến dự án (bản vẽ măt bằng tổng thể, giấy chứng nhận đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh hoặc báo cáo đầu tư.)
・Tiến hành quan trắc môi trường nếu kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án phải nộp về Sở TN-MT
・Tiến hành viết nội dung DTM theo hướng dẫn Thông tư 27/2015/TT-BTNMT
・Sau khi soạn thảo nội dung, nộp về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
・Sau khi có quyết định phê duyệt tiến hành bàn giao cho KH.

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2015 tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam trước và sau khi đi vào hoạt động phải thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến môi trường như sau:
・Đánh giá tác động môi trường: Các đối tượng thuộc phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ-CP.
・Kế hoạch bảo vệ môi trường: Các dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ  phải lập đăng kí  kế hoạch bảo vệ môi trường môi trường theo Phụ lục II NĐ 40/2019/NĐ-CP.
・Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
・Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
・Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
・Hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt.
・Hồ sơ khai thác sử dụng nước ngầm.
・Giấy phép xả thải.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trên từ tư vấn đến lập báo cáo và nộp hồ sơ lên các cơ quan chức năng.