Environmental Consulting

Dựa trên những số liệu phân tích thực nghiệm trên các mẫu của khách hàng chúng tôi tư vấn các biện pháp xử lý, giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp có những sự lựa chính xác nhất trong việc xử lý các nguồn gây ô nhiễm. Nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đáp ứng theo Quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

Đối tượng tiến hành: Các công ty, đơn vị có phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất cần tư vấn xử lý nước thải đạt theo QCVN 40:2011/BTNMT; QCVN 14:2008/BTNMT; hay tiêu chuẩn nội bộ của các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp…
Cách tiến hành:
・Tiến hành quan trắc phân tích nước thải để biết được thực trạng
・Phân theo từng loại nước thải để đưa ra những giải pháp phù hợp vừa hiệu quả lại vừa tiết kiệm.
Những phương pháp xử lý nước cơ bản:
・Phương pháp sinh học.
・Phương pháp hóa học và hóa lý trong xử lý nước thải.
・Phương pháp lý học trong xử lý nước thải.
Mục đích:
・Giúp cho khách hàng lựa chọn đầu tư có hiệu quả hệ thống xử lý, Chất lượng nước thải đầu ra đạt theo QCVN hiện hành.
・Tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư.
・Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường.
・Cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái; đẩy mạnh cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường.
・Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ về bảo vệ môi trường.

Đối tượng tiến hành:
Các cơ sở phát sinh chất thải: chất thải nguy hại, bùn thải, chất thải rắn từ lò đốt chất thải y tế, sinh hoạt, Khí thải từ lò đốt rác, lò đốt công nghiệp. Có nhu cầu tư vấn xử lý đáp ứng các giới hạn về ngưỡng chất thải như QCVN 07: 2009/BTNMT; QCVN 50:2013/BTNMT; QCVN 19: 2009/BTNMT
Cách tiến hành:
・Tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích các loại chất thải khách hàng có nhu cầu xử lý.
・Xác định rõ thành phần chất thải đó có vượt quá GH cho phép hay không?
・Những mẫu có thông số vượt quá giới hạn cho phép, tư vấn giúp quý khách hàng những lựa chọn các biện pháp hợp lý nhất
Dịch vụ chúng tôi cung cấp:
・Tư vấn xử lý khí thải
・Tư vấn xử lý chất thải rắn, chất thải lò đốt rác thải y tế
・Tư vấn về xử lý bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải.
・Tư vấn về xử lý các chất thải nguy hại.
Mục đích của việc xử lý chất thải:
・Tuân thủ quy định Việt Nam liên quan lĩnh vực BVMT.
・Giúp giảm thiểu các tác hại của chất thải phát tán ra ngoài môi trường.
・Áp dụng các công nghệ phù hợp giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị thương hiệu.