Đánh giá và phân loại điều kiện lao động theo thông tư số: 29/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2021 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

https://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-29-2021-tt-bldtbxh-36958?cbid=40166

Quy định phân loại lao động theo điêu kiện lao động, theo đó Người sử dụng lao động thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại lao động lần đầu khi có sự thay đổi về công nghệ, quy trình tổ chức sản xuất dẫn đến việc thay đổi về điều kiện lao động hoặc khi thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động mà phát hiện những yếu tố nguy hiểm, có hại mới phát sinh so với lần đánh giá trước đó nhưng phải bảo đảm thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại điều kiện lao động tối thiểu 01 lần trong vòng 05 năm.

Quy định đánh giá phân loại điều kiện lao động

 • Căn cứ Khoản 1, Điều 3, Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH phân loại lao động theo điều kiện lao động:

  ♦  Thứ nhất: Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại V và loại VI.
  ♦  Thứ hai: Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại IV.
  ♦  Thứ ba: Nghề, công việc không nặng nhọc, không độc hại, không nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại I, II, III.
  Việc phân loại lao động theo điều kiện lao động phải dựa trên kết quả đánh giá xác định điều kiện lao động theo phương pháp quy định tại Thông tư
  29/2021/TT-BLĐTBXH

 • Khoản 2 Điều 4 Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH quy định “Phân loại lao động theo điều kiện lao động đối với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động để thực hiện các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khoẻ đối với người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật An toàn, vệ sinh lao động”.

 • Khoản 1 Điều 10 Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH quy định “Người sử dụng lao động thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại lao động lần đầu và khi có sự thay đổi về công nghệ, quy trình tổ chức sản xuất dẫn đến việc thay đổi về điều kiện lao động hoặc khi thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn,vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động mà phát hiện những yếu tố nguy hiểm, có hại mới phát sinh so với lần đánh giá trước đó nhưng phải bảo đảm thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại điều kiện lao động tối thiểu 01 lần trong vòng 05 năm.

 • Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định “Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thực hiện đánh giá, phân loại lao động theo điều kiện lao động đối với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực hiện chế độ cho người lao động quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật An toàn, vệ sinh lao động”.

Tất cả các Doanh nghiệp có sử dụng lao động cần phải thực hiện đánh giá phân loại lao động đối với tất cả các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm lần đầu và khi có sự thay đổi về công nghệ nhưng tối thiểu 01 lần trong vòng 05 năm.

Phương pháp thực hiện đánh giá phân loại điều kiện lao động
Theo Điều 6 Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn, nêu rõ phương pháp đánh giá thực hiện theo các bước sau:

1. Xác định tên nghề, công việc
2.
Đánh giá điều kiện lao động: Xác định các yếu tố có tác động sinh học đến người lao động; Lựa chọn ít nhất 06 (sáu) yếu tố đặc trưng tương ứng với mỗi nghề, công việc phải bảo đảm phản ánh đủ 3 nhóm yếu tố trong hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động. 
3. Tính điểm trung bình các yếu tố theo công thức
4. Tổng hợp kết quả vào phiếu theo mẫu quy định.

Kết quả thực hiện đánh giá phân loại điều kiện lao động

♦ Căn cứ vào kết quả phân loại lao động, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề thì người sử dụng lao động có văn bản gửi bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan để xem xét, tổng hợp, đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

♦ Tài liệu gửi kèm văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm:

♣ Tóm tắt hiện trạng các chức danh nghề, công việc đặc thù của ngành, lĩnh vực và so sánh với Danh mục nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, lý do đề xuất bổ sung, sửa đổi.

♣ Số liệu đo, đánh giá các yếu tố đặc trưng về điều kiện lao động đối với các chức danh nghề, công việc đề nghị bổ sung, sửa đổi và phiếu ghi tổng hợp kết quả theo mẫu.

♣ Bảng tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung việc phân loại nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục II theo thông tư này.

Quy định xử phạt hành chính khi vi phạm trong lĩnh vực lao động
 Điều 21. Vi phạm quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe đối với người lao động làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

◊ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
◊ Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
◊ Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
◊ Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
◊ Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thực hiện đánh giá, phân loại lao động theo điều kiện lao động đối với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực hiện chế độ cho người lao động quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG KANKYO (KES)  là  đơn vị đánh giá phân loại lao động. Đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, thực hiện đánh giá phân loại điều kiện lao động theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH.

♣ Hotline: 0398 447 078 0221 3 900 089
♣ Email: Contact@kes.vn
♣ Facebook: Công Ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Kankyo
♣ Văn phòng tại Hà Nội: VP Belink Office, phòng R2-904, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

♣ Phòng phân tích: Đại Từ, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên