Đối tượng phải có giấy phép môi trường

Các đối tượng sau đây phải có giấy phép môi trường:
???? Đối tượng 1: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Các đối tượng trên mà thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.
???? Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1.
  1. (Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

    ????????????DOWNLOAD https://drive.google.com/file/d/1wj-YmhXWcRJBq5-nMlEBgD4L658hqn_H/view?usp=sharing